Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Asystenta w Katedze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej. 

Kandydaci zainteresowani udziałem w konkursie powinni:
  • posiadać tytuł zawodowy lekarza dentysty;
  • odznaczać się dobrą znajomością języka angielskiego;
  • posiadać dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2*;
  • legitymować się dorobkiem naukowym z co najmniej 1,0 pkt. IF*;
  • posiadać co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe lub co najmniej 1-roczny staż pracy na uczelni wyższej z perspektywą uzyskania stopnia doktora w kolejnych 4 latach*;
  • być zaangażowani w pracę kół naukowych w czasie studiów*;
  • posiadać predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej poparte pozytywną opinią kierownika*.

*wymagania fakultatywne

Termin przyjmowania zgłoszeń – 23.12.2019 r. g. 15.00 (decyduje data wpływu dokumentów do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

Szczegóły konkursu: tutaj.