Mosty protetyczne z materiałów złożonych wzmocnione włóknem szklanym

Ryc-1 Stan przed zabiegiem. Ząb 23 z przebarwioną koroną kliniczną po przebytym przed laty leczeniu endodontycznym.jpg
Ryc-2 Przygotowane pole zabiegowe. Opracowany ubytek po usunięciu wypełnienia na powierzchni bliższej i żującej zęba 25. Z kanału usunięto....jpg
Ryc-3 Spolimeryzowany materiał Filtek Supreme Flow uszczelnia pobrzeże i stabilizuje paseczek, zapewniając odpowiednie ukształtowanie powierzchni dodziąsłowej przęsła mostu.jpg
Ryc-4 „Rdzeń” mostu – włókno zatopione w materiale Build­‍‑It. W zębie 15 spolimeryzowana warstwa materiału zębinowego A3D Filtek Supreme XT.jpg
Ryc-5 Zakończone modelowanie wypełnienia w zębach 13 i 15. Przęsło w trakcie modelowania materiału A4D na powierzchni wargowej.jpg
Ryc-6 Modelowanie zewnętrznej warstwy masy imitującej szkliwo A2E Filtek Supreme XT.jpg
Ryc-7 Obraz opracowanego mostu. Wyraźnie widoczne wysokie wymodelowanie przęsła mostu od strony podniebiennej.jpg
Ryc-8 Morfologia powierzchni żujących.jpg
Ryc-9 Brak zawiązka zęba 31 i rozbieżnie ustawione korony zębów sąsiednich.jpg
Ryc-10 Model gipsowy.jpg
Ryc-11 Widok strony językowej w trakcie docinania nitki dentystycznej, służącej do określenia długości włókna.jpg
Ryc-12 Most w trakcie modelowania. W celu poprawienia estetyki materiał złożony modyfikuje kształt korony zęba 41.jpg
Ryc-13 Widok mostu osadzonego z użyciem materiału Filtek Supreme XT, tego samego, z którego modelowano konstrukcję....jpg
Ryc-14 Zdjęcie ukazuje brak pierwszego zęba przedtrzonowego szczęki po stronie lewej.jpg
Ryc-15 Model gipsowy z zaznaczonymi punktami kontaktów zwarciowych.jpg
Ryc-16 Gotowe uzupełnienie przygotowane do wklejenia.jpg
Ryc-17. Osadzone uzupełnienie, zdjęcie ukazuje wadę zgryzu.jpg
Ryc-18 Modelowanie włókna 16 K przysparza czasem pewnych trudności. „Niepokorne”, oddzielone włókno widoczne na powierzchni zęba trzonowego....jpg
Ryc-19 Kolejny etap po wymodelowaniu wkładu i nakładu to modelowanie materiału w przęśle mostu.jpg
Ryc-20 Po zakończonym modelowaniu pracę przenosi się na model gipsowy, aby sprawdzić dokładność modelowania i wstępnie dokonać korekty zwarciowej.jpg
Ryc-21 Obraz z wizyty kontrolnej po 24 miesiącach.jpg
Ryc-22 Most wykonany na modelu z masy Impregum (3M ESPE).jpg
Ryc-23 Kontrola na modelu gipsowym.jpg
Ryc-24 Widok pracy na modelu od strony podniebiennej.jpg
Ryc-25 Most po zacementowaniu.jpg
Ryc-26 Most po zacementowaniu.jpg

Marcin Aluchna i Beata Bujnowska­‍‑Aluchna

   Uzupełnienie braku zęba pojedynczego nie stwarza obecnie problemu stomatologowi. Istnieje wiele metod odbudowy, począwszy od klasyki – mostu protetycznego, wymagającego opracowania zębów sąsiadujących z luką, do całkowicie niewymagającej ingerencji w tkanki twarde zębów metody, jaką jest wszczep zębowy i korona. Oprócz wymienionych skrajności istnieją też metody pozwalające na ograniczenie preparacji tkanek twardych zębów, do których można zaliczyć mosty osadzane adhezyjnie przy znacznym bądź całkowitym odstąpieniu od opracowania zębów filarowych.

   Nowe możliwości w tym zakresie stwarza zastosowanie włókien szklanych do wzmacniania uzupełnień stomatologicznych, wykonywanych z materiałów złożonych. Obecnie włókno szklane wykorzystuje się w wielu postaciach i w szerokim zakresie wskazań klinicznych. I tak, szeregując materiały według długości fragmentów włókna, jako pierwsze należy wymienić materiały złożone FRC (fibre reinforced composites), w których rolę wypełniacza przejęło właśnie włókno szklane. Potwierdzona wysoka odporność mechaniczna ugruntowuje ich pozycję w codziennej pracy klinicznej (1­‍‑4).Odmienną formę stanowią zatopione w żywicy włókna równoległe, które stomatolog otrzymuje w postaci już spolimeryzowanej, stosowane jako wkłady koronowo­‍‑korzeniowe. Kolejną odmianą są włókna zatopione w żywicy niespolimeryzowanej – doskonały, nieograniczający inwencji instrument w ręku lekarza stomatologa, pozwalający na wykonywanie konstrukcji stanowiących alternatywę dla odlewów metalowych. Należy jeszcze wspomnieć o różnych wariantach ułożenia włókien. I tak, z jednej strony mamy do dyspozycji włókna równoległe lub taśmy plecione, a z drugiej siatki, które między innymi wykorzystuje się przy wykonywaniu koron z materiałów złożonych.
   Dążenie do ograniczenia zakresu preparacji tkanek twardych zębów lub, jeśli jest to możliwe, odstąpienia od leczenia inwazyjnego, stało się celem dzisiejszej stomatologii. To ono w połączeniu z możliwościami, jakie stwarzają techniki adhezyjne i wspomniane włókna szklane oraz materiały złożone, sprawia, że stomatolodzy mogą dziś stosować zupełnie nowe sposoby postępowania terapeutycznego. Uzupełnianie braku zęba pojedynczego mostem z włókna szklanego jest już powszechnie przyjętą metodą, dyskusje budzi natomiast możliwy do zaakceptowania zakres wydłużania przęsła, zwłaszcza w odcinku zębów trzonowych, oraz stosowanie mostów jednobrzeżnych (5­‍‑8).
   W niniejszej pracy, na przykładzie własnych przypadków klinicznych, zostanie omówione postępowanie podczas wykonywania mostów protetycznych metodami zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi.
   Zastąpienie metalu włóknem szklanym pozwala na modelowanie mostów bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Metoda nie wymaga dodatkowych nakładów, ułatwia prawidłowe dobranie koloru i nie sprawia problemu na etapie korekty zwarciowej. Jednak wykonywanie mostu metodą bezpośrednią w opinii autorów jest obciążone największym ryzykiem niewłaściwego opracowania powierzchni dodziąsłowej przęsła. Praktycznie znaczna część tej powierzchni jest niedostępna zarówno obserwacji, jak i dla jakiegokolwiek opracowania. Istnieje zatem konieczność takiego postępowania, aby wymodelować powierzchnię mającą odpowiedni kształt i idealnie gładką, bez konieczności jej opracowania. Najrozsądniejsze wydaje się zastosowanie do modelowania tradycyjnego paska celuloidowego. Doskonale znamy widok idealnie gładkiej powierzchni materiału złożonego, utwardzonego przez powierzchnię paska.

Przypadek 1
   Pierwszy prezentowany przypadek ukazuje zastosowanie włókna szklanego, odgrywającego jednocześnie rolę anatomicznego wkładu koronowo­‍‑korzeniowego i wzmocnienia mostu (ryc. 1). Zastosowanie jednego odcinka włókna sprawiało pewne problemy podczas modelowania uzupełnienia, jednak w opinii autorów jego ukształtowanie bez załamań, przechodzące łukiem z kanału kła w przęsło, a następnie do ubytku w drugim zębie przedtrzonowym, zapewniło optymalne warunki stabilności całej rekonstrukcji. Po usunięciu starych wypełnień i części materiału z kanału kła górnego lewego odizolowano pole pracy koferdamem i, używając nitki dentystycznej, określono długość włókna, która była niezbędna do wykonania zaplanowanej pracy (ryc. 2).
   W omawianym przypadku zastosowano włókno FibreKor 16K (Jenerix­‍‑Pentron). Należy dodać, że jest ono dość „niepokorne” w trakcie modelowania, ma skłonność do rozdzielania się. Do osadzenia włókna i stworzenia rdzenia mostu zaplanowano użycie materiału Build­‍‑It o podwójnym systemie aktywacji polimeryzacji (Jenerix­‍‑Pentron). Powierzchnię korzenia i ubytku wytrawiono kwasem ortofosforowym, a następnie zastosowano system łączący. W przestrzeń między zębami filarowymi wprowadzono dostosowany wcześniej pasek celuloidowy. Dzięki podparciu, jakie dawały klamry, uzyskano przestrzeń między błoną śluzową a przęsłem. Nieco większa szerokość paska od odległości między filarami ułatwiła uzyskanie stabilnego podparcia i odpowiedniego kształtu części dodziąsłowej. Na brzegi ubytku i powierzchnię paska naniesiono niewielką ilość materiału złożonego Filtek Supreme XT Flow (3M ESPE) i utwardzono go światłem, uzyskując szczelne i elastyczne przejście przęsła w tkanki twarde zęba. Ponadto materiał zapewnił dodatkową stabilizację paska przed modelowaniem powierzchni dodziąsłowej przęsła (ryc. 3)
   Zaplanowano wysokie osadzenie przęsła z dużą przestrzenią od strony podniebiennej, z jej stopniowym zmniejszaniem się w kierunku od przedsionka jamy ustnej w celu zapewnienia dobrej estetyki odtwarzanego zęba 24.
   Do światła opracowanego kanału zaaplikowano materiał Build­‍‑It i ostrożnie wprowadzono włókno na pełną głębokość preparacji. Osłaniając „wolną część” włókna łopatką, spolimeryzowano materiał w kanale zęba. Drugi koniec włókna osadzono, używając materiału Filtek Supreme XT Flow, w opracowanym ubytku w zębie 25. Osłaniając przęsło, spolimeryzowano materiał w ubytku. Ostatni etap pracy stanowiło poprawne wymodelowanie krzywizny włókien w przęśle mostu.
   Całość „zatopiono” w materiale Build­‍‑It (ryc. 4) Podwójny system aktywacji polimeryzacji z jednej strony gwarantuje wiązanie materiału w „ciemnych” miejscach, jak np. światło kanału, z drugiej skraca czas pracy. Z tego powodu, w celu swobodnego wymodelowania kształtu koron, użyto nakładanego techniką warstwową materiału Filtek Supreme XT, zapewniającego szeroką gamę kolorów i wysoką estetykę pracy (ryc. 5 i 6). Całość, po ostatecznej polimeryzacji, dostosowano do zgryzu i opracowano. Powierzchni dodziąsłowej przęsła nie opracowywano. Wysoko osadzone przęsło mostu umożliwia prowadzenie zabiegów higienicznych i zapewnia kontrolę stanu zębów filarowych. Pacjenta poinformowano o sposobach czyszczenia zębów, a w szczególności o konieczności stosowania nitki dentystycznej (ryc. 7 i 8).
   W prezentowanej pracy preparacja tkanek twardych zębów filarowych obejmowała wyłącznie usunięcie starych wypełnień, bez konieczności korygowania istniejących podcieni. Pacjent był objęty opieką stomatologiczną przez 10 lat, dzięki czemu jego nawyki i stan higieny były nam znane. Zamiar wykonania tego typu uzupełnienia został szczegółowo omówiony i uzgodniony z pacjentem, który zaakceptował to rozwiązanie. Ocena pracy będzie możliwa dopiero po kilku latach, jednak wstępne obserwacje roczne napawają optymizmem.

Przypadek 2
   Metodą zapewniającą pełną kontrolę nad ukształtowaniem i opracowaniem powierzchni dodziąsłowej przęsła w moście wykonanym z materiału złożonego jest wykonanie uzupełnień na modelach. Przykład takiej pracy ilustruje drugi prezentowany przypadek młodej pacjentki z wrodzonym brakiem siekacza przyśrodkowego żuchwy, która nie mogła być leczona implantologicznie z powodu bliskiego ustawienia korzeni zębów sąsiednich (ryc. 9). Jako rozwiązanie nieinwazyjne zaproponowano most adhezyjny z materiału złożonego, wzmocniony włóknem szklanym (ryc. 10). Analiza warunków artykulacyjnych i kształtu koron klinicznych zdeterminowała metodę modelowania mostu. Etapy pracy obrazują ryciny 11 i 12. Do odbudowy wykorzystano ten sam co w pierwszym przypadku rodzaj włókna i materiał złożony Filtek Supreme XT.
   Ponieważ opisywana praca miała być osadzana na całkowicie nieopracowanej powierzchni szkliwa zdrowych zębów, zdecydowano o zastosowaniu tradycyjnej metody trawienia totalnego i systemu łączącego Adper Single Bond 2 (3M ESPE). Do osadzenia wykorzystano materiał złożony Filtek Supreme XT, co w założeniu miało zapewnić optymalne połączenie, dobrą estetykę i trwałość połączenia (ryc. 13). Prezentowany przypadek dotyczy rekonstrukcji w odcinku przednim, gdzie wymiar wargowo­‍‑językowy jest zdecydowanie mniejszy niż w odcinku bocznym. Prawidłowe wymodelowanie przęsła stanowi znacznie mniejszy, choć nie mniej istotny problem. W każdym przypadku należy umożliwić pacjentowi swobodne wykonywanie zabiegów higienicznych, co zapewni trwałość rekonstrukcji dzięki zdrowiu tkanek twardych i przyzębia.

Przypadek 3
   Trzeci przypadek dotyczy młodego mężczyzny, który ze względu na charakter pracy przez kilka lat musiał zachować charakterystyczne cechy swojego wyglądu, w tym uzębienia. Dopuszczono jednak możliwość uzupełnienia braku zęba 24 (ryc. 14). Proponowane leczenie implantem zostało odroczone z prozaicznych powodów finansowych. Jako alternatywę zaproponowano most z materiału złożonego.
   Po wykonaniu modeli gipsowych i przeniesieniu punktów kontaktów zwarciowych zaplanowano zasięg mostu na powierzchniach zębów 23 i 25 (ryc. 15). W pracy wykorzystano włókno everStick (StickTech) i materiał złożony Filtek Supreme XT. Analogicznie jak w poprzednim przypadku do osadzenia zastosowano system łączący Single Bond 2 i materiał złożony Filtek Supreme XT. Istniejąca wada zgryzu stanowi dodatkowy czynnik zmniejszający obciążenia prezentowanej konstrukcji (ryc. 16, 17).
   Prace wykonywane na modelach gipsowych wymagają zastosowania odpowiednich izolatorów, w przedstawionych przypadkach był to Die Spacer Sculpture plus (Jenerix­‍‑Pentron.)
   Czas potrzebny na wykonanie modelu i wymodelowanie mostu oraz jego pełną polimeryzację sprawia, że planuje się leczenie na dwóch wizytach. Niewątpliwą przewagą takiego postępowania jest praca poza ustami pacjenta i możliwość opracowania powierzchni dodziąsłowej przęsła. Traci się jednak bezpośrednią kontrolę nad zgodnością barwy stosowanego materiału złożonego. Ostatnim i wcale niebagatelnym czynnikiem jest polimeryzacja zewnątrzustna, która zezwala na pełne wykorzystanie możliwości drzemiących w matrycy materiału złożonego (9).
   Pewną modyfikacją postępowania podczas wykonywania uzupełnień metodą pośrednią jest skrócenie czasu pracy dzięki zastosowaniu modelu wykonanego z masy wyciskowej. Doświadczenia własne wskazują na możliwość wykorzystywania mas alginatowych do wykonywania wycisków.
   Próby wykonywania modeli silikonowych z wycisków pobranych masami C­‍‑silikonowymi lub poliwinylosiloksanowymi przy zastosowaniu odpowiednich izolatorów nie zapewniały satysfakcjonujących wyników. Natomiast modele wykonywane z mas silikonowych na wyciskach alginatowych zapewniają zadowalającą wierność konturów i nie przysparzają problemów podczas uwalniania. Praca materiałem złożonym na takim modelu nie wymaga stosowania preparatów izolujących, gwarantuje czystą powierzchnię materiału złożonego, bez konieczności jej dodatkowego przygotowania. Po wymodelowaniu i spolimeryzowaniu mostu model gipsowy umożliwia sprawdzenie precyzji dostosowania wszystkich elementów. Praca na modelu wykonanym z masy silikonowej wymaga pewnej ostrożności, aby nie odkształcić elastycznego tworzywa. Przykłady uzupełnień wykonanych opisywaną metodą prezentują ryciny od 18 do 26. Relacja sztywności modelu do gęstości materiału złożonego jest w większości przypadków zadowalająca – dla pewności materiał złożony można podgrzać przed aplikacją, co zwiększy jego płynność.
   Podsumowując, należy podkreślić, że wprowadzanie doskonałych, nowych technologii nie eliminuje obserwowanych dotychczas problemów. W przypadku stosowania uzupełnień stałych jest konieczne staranne wymodelowanie i opracowanie powierzchni dodziąsłowych w taki sposób, by nie sprzyjały zaleganiu resztek pokarmu i odkładaniu się złogów. W określonych sytuacjach klinicznych mosty z materiałów złożonych stanowią alternatywę dla innych znanych rozwiązań. Jednak, a odnosi się to do wszystkich nowych rozwiązań, dla uzyskania pełnego obrazu jest konieczny znacznie dłuższy czas obserwacji klinicznych.

Piśmiennictwo
1. Ahlstrand W.M., Finger W.J.: Wskazania i przeciwwskazania do stosowania stałych uzupełnień częściowych (FDP) wzmacnianych włóknami. Opis przypadków. Quintessence, 1999, XI, 2, 104­‍‑110.
2. Behr M., Rosentritt M., Handel G.: Fiber­‍‑reinforced composite crowns and FPDs: A clinical report. Int. J. Prosthodont., 2003, 16, 3, 239­‍‑243.
3. Fujii K. i wsp.: Dynamic viscoelastic properties of commercial glass­‍‑fibre reinforced resin used for crowns and bridges. J. Oral Rehabil., 2002, 29, 9, 827­‍‑834.
4. Garoushi S., Vallittu P.K., Lassila L.V.: Short glass fiber reinforced restorative composite resin with semi­‍‑inter penetrating polymer network matrix. Dent. Mater., 2007, 23, 11, 1356­‍‑1362.
5. Vallittu P.K.: Resin­‍‑bonded, glass fiber­‍‑reinforced composite fixed partial dentures: A clincal study. J. Prosth. Dent., 2000, 84, 4, 413­‍‑417.

6. Bukowska D.: Włókno szklane w stomatologii estetycznej. Magazyn Stomat., 2000, X, 7­‍‑8, 30­‍‑33.
7. da Silva S.B., Hilgert L.A., Busato A.L.: Fracture resistance of resin­‍‑based composite and ceramic inlays luted to sound human teeth. Am. J. Dent., 2004, 17, 6, 404­‍‑406.
8. Vallittu P.K.: Case report: A Glass fiber reinforced
composite resin bonded fixed partial denture. J. Prosthodont. Rest. Dent., 2001, 9, 1, 35­‍‑39.
9. Peutzfeldt A., Asmussen E.: The effect of postcuring on quantity of remaining double bonds, mechanical properties, and in vitro wear of two resin composites.
J. Dent., 2000, 28, 6, 447­‍‑452.

Przypadek 1
Ryc. 1. Stan przed zabiegiem. Ząb 23 z przebarwioną koroną kliniczną po przebytym przed laty leczeniu endodontycznym.
Ryc. 2. Przygotowane pole zabiegowe. Opracowany ubytek po usunięciu wypełnienia na powierzchni bliższej i żującej zęba 25. Z kanału usunięto stare wypełnienie i część materiału, przygotowując miejsce pod wkład anatomiczny.
Ryc. 3. Spolimeryzowany materiał Filtek Supreme Flow uszczelnia pobrzeże i stabilizuje paseczek, zapewniając odpowiednie ukształtowanie powierzchni dodziąsłowej przęsła mostu.
Ryc. 4. „Rdzeń” mostu – włókno zatopione w materiale Build­‍‑It. W zębie 15 spolimeryzowana warstwa materiału zębinowego A3D Filtek Supreme XT.
Ryc. 5. Zakończone modelowanie wypełnienia w zębach 13 i 15. Przęsło w trakcie modelowania materiału A4D na powierzchni wargowej.
Ryc. 6. Modelowanie zewnętrznej warstwy masy imitującej szkliwo A2E Filtek Supreme XT.
Ryc. 7. Obraz opracowanego mostu. Wyraźnie widoczne wysokie wymodelowanie przęsła mostu od strony podniebiennej.
Ryc. 8. Morfologia powierzchni żujących.

Przypadek 2
Ryc. 9. Brak zawiązka zęba 31 i rozbieżnie ustawione korony zębów sąsiednich.
Ryc. 10. Model gipsowy.
Ryc. 11. Widok strony językowej w trakcie docinania nitki dentystycznej, służącej do określenia długości włókna.
Ryc. 12. Most w trakcie modelowania. W celu poprawienia estetyki materiał złożony modyfikuje kształt korony zęba 41.
Ryc. 13. Widok mostu osadzonego z użyciem materiału Filtek Supreme XT, tego samego, z którego modelowano konstrukcję. Gładkie przejście uzupełnienia w tkanki własne zęba, gładkość powierzchni i naturalna morfologia zapewniają w pełni akceptowalną estetykę.

Przypadek 3
Ryc. 14. Zdjęcie ukazuje brak pierwszego zęba przedtrzonowego szczęki po stronie lewej.
Ryc. 15. Model gipsowy z zaznaczonymi punktami kontaktów zwarciowych.
Ryc. 16. Gotowe uzupełnienie przygotowane do wklejenia.
Ryc. 17. Osadzone uzupełnienie, zdjęcie ukazuje wadę zgryzu.

Mosty wykonywane na modelu
Ryc. 18. Modelowanie włókna 16 K przysparza czasem pewnych trudności. „Niepokorne”, oddzielone włókno widoczne na powierzchni zęba trzonowego. Model silikonowy wykonano z masy Penta H (3M ESPE).
Ryc. 19. Kolejny etap po wymodelowaniu wkładu i nakładu to modelowanie materiału w przęśle mostu.
Ryc. 20. Po zakończonym modelowaniu pracę przenosi się na model gipsowy, aby sprawdzić dokładność modelowania i wstępnie dokonać korekty zwarciowej.
Ryc. 21. Obraz z wizyty kontrolnej po 24 miesiącach.
Ryc. 22. Most wykonany na modelu z masy Impregum (3M ESPE).
Ryc. 23. Kontrola na modelu gipsowym.
Ryc. 24. Widok pracy na modelu od strony podniebiennej.
Ryc. 25 i 26. Most po zacementowaniu.

 

Twoja ocena: Brak Ocena: 4.1 (7 głos(ów))

Odpowiedzi

coach handbag

coach handbag clearance
michael kors wedges
michael kors retail stores
michael kors las vegas
coach bags for sale
cheap red bottom heels
gas can oakley sunglasses
michael kors factory outlet sale
handbag michael kors
louis vuitton computer bag
coach purses for sale
find michael kors outlet
black heels red bottoms
louis vuitton handbags outlet online
red bottom shoes men
red bottom shoes christian louboutin
red bottom shoes christian louboutin sale
louis vuitton handbags for sale
louis vuitton beach bag
michael kors on sale online
coach on sale outlet
coach outlets
authentic michael kors outlet online
louis vuitton outlet dallas
michael kors ladies watches
coach store locations
michael kors store
louis vuitton store online
louis vuitton key pouch
christian louboutins men
louis vuitton purses 2013
coach diaper bag outlet
red bottom sale
christian louboutin madame butterfly bootie
coach wallets outlet online
oakley holbrook sunglasses
lens for oakley sunglasses
coach outlet stores
coach purse outlet stores
oakley sunglass coupons
coach factory outlet clearance
louis vuitton neo bag
oakley nanowire
oakley womens sunglasses
coach online sale
louis vuitton suitcase
oakley sunglasses outlet price
louis vuitton backpack
cheap michael kors purses
louis vuitton damier azur
bluefly louboutin
louis vuitton speedy 30
coach official site
coach usa outlet
louboutin red bottom heels
coach outlet online.com
coach bags for sale
coach poppy handbags
coach oulet
michael kors quilted hamilton
michael kors outlet vacaville
louis vuitton outlet handbags
inexpensive louis vuitton handbags
shaun white oakley sunglasses
authentic coach factory outlet online store
coach on sale outlet
cheap authentic oakley sunglasses
coach outlet purses on sale
coach store locations
louis vuitton for cheap
red bottom designer shoes
louis vuitton bags outlet sale
cheap louboutin red bottom heels
michael kors outlet canada
louis vuitton purse sale
michael michael kors satchel
christian louboutin china
red bottom high heels christian louboutin
who makes red bottom shoes
oakley sunglasses store locations
michael kors canada
shoe christian louboutin
outlet louis vuitton
louis vuitton cheap handbags
michael kors sandal
louis vuitton pre owned bags
watches michael kors outlet
ladies oakley sunglasses
coach outlet wallets
louis vuitton vernis
michael kors outlet sale
michael michael kors handbag
michael kors sandals sale
become a life coach
black pumps with red bottom
christian louboutin shoe outlet
oakley website
michael kors online outlet handbags
coach factory outlet online 70 off
red bottom designer shoes

tory burch continental

tory burch continental wallet


coach factory sale online


michael kors straw handbags


louis vuitton outlet miami


true religion chucks


tory burch sandels


michael kors snakeskin bag


sale michael kors handbags


true religion jeans on sale


louis vuitton sneakers for women


michael kors shoes outlet


michael kors factory


price of ray bans


womans jordans


louis vuitton online shop


true religion kids size chart


coach bags discount


ray ban glasses for women


11s concords


louis vuitton flats


cheap ray ban glasses


oakley sunglass outlet


michael kors on sale


michael kors replica


oakley frogskin


ray ban 3321


ray bans wayfarer glasses


tory burch cosmetic bag


tory and burch flats


louis vuitton on sale authentic


ray ban wholesale price


tory burch wedge shoes


true religion stores


jordans sneakers


louboutin outlet online


coach handbags sale


coach clearance outlet online


handbags michael kors outlet


tory burch handbag sale


coach bags outlet on sale


tory birch flip flops


custom jordans


ralph lauren polo outlet online


jordan shoes 13


tory burch espadrille wedge


true religion china


black ray bans


oakley vault


louis vuitton mens wallet


true religion baby


ray ban returns


oakley sunglasses for sale


red bottoms


black true religion


true religion jeans jacket


arabic newspaper in jordan


wayfarers ray ban


michael kors watches for men


outlet for michael kors


oakley retailers


red tory burch flats


louis vuitton eva


true religion jeans red


christian louboutin outlet store


oakley minute sunglasses


the michael kors outlet


ray ban glasses women


2013 michael kors handbags


black oakley sunglasses


michael jordan socks


louis vuitton louis


tory burch reva clutch


michael kors handbags on sale


true religion capri jeans


sport oakley sunglasses


true religion leather pants


oakley outlet sale


red bottoms shoes for women on sale


louis vuitton discount


oakley sunglasses cheap fake


true religion outlet location


coach store outlet online


coach outlet store online purses


tory burch wedge sale


crossbody bags coach


louboutin shoes for women


michael kors handbags outlet on sale


jordan for cheap


cheap ray bans aviator sunglasses


concord 11s for sale


jordan bookbags


ray ban sunglasses for cheap


louis vuitton women


oakley sunglasses outlet locations


coach luggage


tory burch official website


oakley wholesale


oakley gascan s


wholesale coach handbags


michael kors silver handbag


true religion dress


michael kors top zip tote


oakley deals


official red bottom shoes for men


red bottoms by christian louboutin


cheap oakley baseball sunglasses


coach outlet online factory


newest jordans out


coach handbags wholesale


michael kors luggage


michael kors palm beach


replica michael kors


michael kors purses on sale


michael kors grab bag


wholesale coach purses


louis vuitton purses outlet online


jordans 2010


tory burch dresses sale


jordan shoes retro


ray ban sunglass outlet


cheap louis vuitton outlet


coachfactoryoutlet


coach outlet store online


michael kors metallic handbag


polo ralph lauren caps


coaching


all jordan shoes


tory burch cheap


shop louis vuitton bags


affordable michael kors purses


michael kors ceramic watch


coach factory outlet handbags


white true religion shorts


jordan shose


michael kors silver


christian louboutin pigalle 85


true religion store outlet


christian louboutin simple 70


tory burch key chain


true religion outlets


coach handbags outlets


coach factory official site


coach outlet factory online sale


true religion discount jeans


michael kors handbags outlets


oakley oil rig


michael kors handbags


true religion jacket


custom jordans


men christian louboutin sale


michael kors outlet handbags 2013 online sale


michael kors watches for sale


louis vuitton factory outlet


jordan symbol


tory burch flats sale


ray ban repair


oakley military


michael kors erin


silver ray ban aviators


buy louis vuitton cheap


true religion outlet leesburg


cheap authentic jordan shoes


jordan wholesale shoes


tory burke


kids ray ban sunglasses


oakley promo code


louis vuitton louis vuitton bags


michael kors new handbags


on sale louis vuitton


ray ban sunglasses cheap price


shoes louboutin


michael michael kors shoes


jordan clothes


michael kors watch outlet online


louis vuitton san diego


louis vuitton overnight bag


girl jordans


oakley safety glasses


tory burch discount handbags


ray ban store


discount christian louboutin shoes


ray ban stores


coach factory outlet clearance


ray ban outlet


kids ray ban glasses


oakley minute sunglasses


tory burch jelly thora


oakley transistor


tory burch discount code


oakley size chart


louis vuitton handbags usa


louis vuitton handbags sale


michael kors watches for women


jordans shoes for women


tory burch emmy


ray bans sun glasses


louis vuitton handbags outlet online


personal life coach


deals on true religion jeans


tory birch flip flops

Chanel Outlet

maegbag-i, nae songalag-eulo malhaessda. "Yeong-gug-ui bugjjog-e, Mackleton-eseo tikes banhwan," homjeuneun sigye pokes-eseo geuligi malhaessda. "Geugeos-eun ajig 12si
mesijineun mullon, han beon Holdernesse hol-eseo mandeul-eojyeossda. geugeos-eun myeoch mail tteol-eojin man, ulineun

barbour jackets

hyangsuui ilbuseodeun eotaeg, geuneun dwilo
teacher's explanation. His drawn brows and the deep furrow between them, he

Louis Vuitton

was involved in a huge profit off their love of the complex and unique appeal so directly,

coach outlet


tteol-eojyeossda. Nan dangsin-eul naega malhal su issseubnida naega mubunbyeolhan anida sinloehajiman ban bimildo teomuni issseubnida ileohan gyeong-u,

barbour outlet

jeug geuneun
eodiseo, teibeul-e daehae eosgalligehaessda, geuligoi iss-eossda ungjaui sinjang jilhwangwa uliui gom gajug nanlo - yangtanja-e

kate spade outlet

ttala mugamgag. ulineun uliui bal-e
frustrating boy and young man near the train station and went

Louis Vuitton

out early after the obvious clues are reported, once acquired was in the news just last night

kate spade

we had a
yuilhan chulgu issneunji hwag-inhabnida. "Geuui bujaeneun hwayoil achim-e 7sie balgyeondoeeossda. Geuneun

coach factory outlet

jasin-eul wanjeonhi

kate spade outlet

os-eul ibgo iss-eossda an-eulo jasin-ui
lines of this issue, hanging pouches under the closed eyes, the color is sealed in a lead, loose sagging dolorously corner of the mouth, jaw shape was rolling. Collar

Chanel Outlet


Immitation Hublot

Fake Tag Heuer Watches Knockoffs -- These watches ordinarily cost the producer no greater than $40 to produce and are recognized for his or her cost to quality ratio replica carier watches Replica Rolex Watches .