Porównanie efektywności dwóch preparatów do profesjonalnego wybielania zębów

Porównanie efektywności dwóch preparatów do profesjonalnego wybielania zębów


Cel pracy. Celem pracy była ocena efektywności działania dwóch preparatów do profesjonalnego wybielania zębów: Ena White Power (Micerium) i Opalescence Xtra (Ultradent).
Materiał i metody. Zabiegowi wybielania zębów w warunkach gabinetu stomatologicznego poddano 20 ogólnie zdrowych pacjentów w wieku 19-38 lat. W grupie 10 pacjentów zabieg przeprowadzono za pomocą preparatu Ena White Power, a pozostałym 10 pacjentom zęby wybielono preparatem Opalescence Xtra. Preparaty nakładano na powierzchnie wargowe zębów przednich, a czas aplikacji wynosił 30 minut, zgodnie z zaleceniami producentów. Przed zabiegiem wybielania oraz 7 dni po jego przeprowadzeniu dokonano analizy kolorymetrycznej siekaczy i kłów szczęki z zastosowaniem spektrofotometru dentystycznego Spectroshade (MHT). W celu oceny korelacji między rodzajem preparatu a wielkością zmian kolorystycznych zębów poddanych zabiegowi wybielania przeprowadzono analizę statystyczną wyników na poziomie istotności p = 0,05.
Wyniki. Po zastosowaniu preparatu Ena White Power obserwowano średni wzrost jasności wybielanych zębów o 0,71 punktu, podczas gdy po aplikacji preparatu Opalescence Xtra wzrost jasności wynosił 2,17 punktu. Odnotowany spadek barwy żółtej zębów podanych działaniu ocenianych preparatów wynosił odpowiednio 1,16 i 2,36 punktu.
Wnioski. Wyniki omawianego badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 1. W warunkach obecnego badania preparat wybielający Opalescence Xtra Boost cechowała wyższa efektywność w porównaniu z preparatem Ena White Power. 2. Zabieg wybielania zębów w warunkach gabinetu stomatologicznego powoduje zmianę proporcji kolorystycznych łuków zębowych. Zjawisko to wymaga dalszych badań.

Comparison of efficacy of two preparations for professional tooth whitening


Aim of study. The aim of the study was to evaluation the efficacy of two products for professional tooth whitening: Ena White Power (Micerium) and Opalescence Xtra (Ultradent). Materials and methods. The procedure of tooth whitening in a dental office environment was carried out on 20 generally healthy patients between the ages of 19-38 years. Ten patients of the group underwent the procedure using Ena White Power and in the remaining ten Opalescence Xtra was used. The preparation was placed on the labial surfaces of the anterior teeth and the duration of application was 30 minutes in accordance with the manufacturer's recommendation. Before the whitening procedure and seven days after it, colorimetric analysis was made of the incisors and canines of the maxilla using the Spectroshade (MHT) dental spectrophotometer. With the aim of evaluating a correlation between the type of preparation used and the extent of the colour changes of the teeth a statistical analysis of the results was carried out at the level of significance p = 0.05. Results. After using the preparation, Ena White Power a mean increase in brightness of 0.71 points was observed, whereas the increase in brightness was 2.17 points after application of the preparation. The recorded decrease of the yellow shade in the teeth treated using the preparations under study was 1.16 and 2.36 points, respectively. Conclusions. The results of the study allow for the following conclusions to be made: 1. Under the conditions of the current study, the tooth whitening preparation Opalescence Xtra Boost was shown to be more effective in comparison with the preparation Ena White Power. 2. The tooth whitening procedure carried out under dental office conditions causes a change in the colour proportions between the dental arches. This effect requires further study.

Brak głosów