Jak osiągnąć sukces w pracy klinicznej – czyli rozwój symulacji w stomatologii

Jak osiągnąć sukces w pracy klinicznej – czyli rozwój symulacji w stomatologii

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 2: 62-67.

Jak osiągnąć sukces w pracy klinicznej – czyli rozwój symulacji w stomatologii

How to achieve success in clinical practice – the development of simulation in dentistry

Natasza Jankowska, Julia Szymańska, Natalia Wdowiak, Joanna Zubrzycka

Streszczenie
Od samego początku kształcenia symulacja pozwala rozwijać i doskonalić umiejętności w pracy przedklinicznej. Innowacyjne rozwiązania wprowadzone na przestrzeni ostatnich dekad umożliwiają ciągły rozwój zdolności manualnych oraz interpersonalnych przyszłych lekarzy dentystów. Postęp technologiczny doprowadził do skonstruowania symulatorów odzwierciedlających postępowanie lecznicze w gabinecie stomatologicznym. Na podstawie piśmiennictwa z ostatniego dziesięciolecia można nakreślić rys historyczny oraz zaobserwować przemiany, jakie miały miejsce na przestrzeni lat. Zagłębienie się w przeszłość symulacji pozwala na zwiększenie efektywności i ergonomii pracy kolejnych pokoleń. Ciągły rozwój symulacji stanowi dowód na to, że jest ona nieodłącznym elementem kształcenia studentów na najwyższym poziomie i przygotowania ich do pracy z pacjentem. Wprowadzenie symulatorów i rozwiązań haptycznych zrewolucjonizowało nauczanie przedkliniczne. Różnorodność dostępnych technologii i ich opis w piśmiennictwie pozwala na stwierdzenie, że symulacja jest kluczem do sukcesu w pracy klinicznej.

Abstract
Simulation helps develop and improve skills in preclinical practice from the very beginning. Innovative solutions made over past few decades provide constant development of manual and interpersonal abilities of future dentists. Technological progress has led to the construction of simulators reflecting the treatment procedure in the dental office. Based on literature from the last decade, it is possible to draw a historical outline and observe the changes that have taken place over the years. Delving into the past of simulation allows us to increase the efficiency and ergonomics of the work of the next generations. The continuous development of the simulation proves that it is an inseparable part of students education at the highest level and prepares them to work with the patient. The introduction of simulators and haptic solutions has revolutionized pre-clinical dentistry. The variety of available technologies and their description allows us to conclude that simulation is the key to success in clinical practice.

Hasła indeksowe: symulacja, haptyka, nauczanie przedkliniczne, rozwój symulacji

Key words: simulation, haptics, preclinical education, simulation development

Piśmiennictwo

  1. Perry S, Bridges SM, Burrow MF. A review of the use of simulation in dental education. Simul Healthc. 2015; 10(1): 31-37.
  2. Tavkar A, Pawar AM. Simulation in dentistry. EC Dental Science. 2017; 12(3): 115-121.
  3. Welk A, Splieth C, Rosin M i wsp. DentSim – a future teaching option for dentists. Int J Comput Dent. 2004; 7(2): 123-130.
  4. Lackey MA. One year’s experience with virtual reality preclinical laboratory simulation at the University of Tennessee. Int J Comput Dent. 2004; 7(2): 131-141.
  5. Coro-Montanet G, Gómez Sánchez M, Suárez García A. Haptic simulators with virtual reality environments in dental education: A preliminary teaching diagnosis. Revista ď innovació educativa. 2017; 18:14-21.
  6. de Boer IR, Bakker DR, Wesselink PR i wsp. De Simodont in het onderwijs [The Simodont in dental education]. Ned Tijdschr voor Tandheelkd. 2012; 119(6): 294-300.
  7. Leung AL, Yeung C, Chu S i wsp. Use of computer simulation in dental training with special reference to Simodont. Dent J (Basel). 2021; 9(11): 125.
  8. Nishioka T, Mayanagi G, Iwamatsu‐Kobayashi Y i wsp. Impact of the COVID‐19 pandemic on dental clinical training and future prospects. J Dent Educ. 2021; 85 Suppl 3: 1999-2001.
  9. Rawtiya M, Verma K, Sethi P i wsp. Application of robotics in dentistry. Indian J Dent Adv. 2014; 6(4): 1696-1702.