Utrata zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce (...)

Utrata zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce (...)

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 10: 20-36.

Utrata zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce. Leczenie z użyciem implantu śródkostnego obciążonego pojedynczą koroną. Projektowanie rekonstrukcji i odbudowy tkanek w strefie estetycznej na podstawie opisu przypadku

The loss of the central incisor in the maxilla. The treatment with the use of the intraosseous implant loaded with a single crown. Reconstruction and tissue restoration design in the esthetic area on the basis of the case report

Maciej Miczek

Streszczenie
Uzupełnienie braku zębów w łuku górnym, w strefie estetycznej, z wykorzystaniem metod implanto‑protetycznych jest zawsze ogromnym wyzwaniem. Sukces takiego leczenia zależy zwykle od dwóch elementów leczenia, to jest od części chirurgicznej i drugiej, nie mniej ważnej, części protetycznej, która wpływa między innymi na ostateczną ocenę efektu estetycznego i ocenę całości leczenia przez pacjenta.
Istniejące rekomendacje w postępowaniu implantologicznym, dotyczące postępowania po ekstrakcji zębów w rejonie wysoce estetycznym, wskazują jako złoty standard zabiegi tak zwanego wypełniania oraz zachowania zębodołu (socket sealing, socket preservation) i/lub zabiegi augmentacji w zakresie tkanek twardych i miękkich w obszarze wyrostka. Dzięki temu można zminimalizować ujemne konsekwencje zaniku kostnego, a także poprawić warunki konieczne do prawidłowego pozycjonowania implantu.

Pacjenci nie zawsze zgadzają się z proponowanymi im przez lekarza protokołami postępowania. Wielokrotnie inaczej od lekarzy oceniają czynniki zagrożenia, co ma wpływ na ich decyzję i wybór ostatecznego protokołu postępowania. Czynnikami zwiększającymi skalę trudności w leczeniu są występujące nieprawidłowości i ubytki tkankowe istniejące u pacjenta jeszcze przed samą ekstrakcją zęba.
Przedstawiony przypadek dokumentuje leczenie implanto‑protetyczne po ekstrakcji zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce u 56‑letniej pacjentki z pośrednią linią uśmiechu i współistniejącymi ubytkami kostnymi i periodontologicznymi. Leczenie chirurgiczne składało się z fazy przygotowawczej i fazy zasadniczej. W jego trakcie wykonano ekstrakcję zęba siecznego, plastykę tkanek miękkich w celu odtworzenia ściany wargowej zębodołu i zamknięcia rany poekstrakcyjnej oraz augmentację tkanki łącznej autogennej. Po zakończeniu fazy przygotowawczej poprawiono warunki w obszarze operowanym, co umożliwiło wprowadzenie wszczepu i obciążenie protetyczne implantu ostateczną koroną. Uzyskany efekt estetyczny zarówno w zakresie kosmetyki białej, jak i kosmetyki różowej usatysfakcjonował pacjentkę i zespół medyczny prowadzący leczenie.

Abstract
The rehabilitation of the missing teeth in the upper arch, in the esthetic area using the implant‑prosthetic methods, has always been a great challenge. The factors which enlarge the difficulty scale in the treatment are the irregularities and defects in tissues which occurred in the patient before the extraction itself.
The success of such treatment generally depends on two parts of the treatment: surgical and prosthetic. The second one influences the final result of the esthetic effect and the evaluation of the whole treatment by the patient.
The existing recommendations in implantology concerning the post extraction procedures in the highly esthetic area, indicate the socket sealing and socket preservation and bone and soft tissues augmentation or harvesting grafts in the alveolar area as a gold standard. Thanks to the above mentioned procedures, there is a chance to minimize the negative consequences of the bone loss and other defects and improve the conditions for placement of the implant in a proper position. Not always do the patients accept the protocol suggested by the implantologist. Frequently, they estimate the danger factors differently than the doctors, which influences their decision and the choice of the final protocol.
The presented case documents the implant‑prosthetic treatment after the maxillary central incisor extraction of the 56‑year‑old patient with a high smile line and coexisting bone and periodontical defects (scar, huge gingival recessions). The patient didn`t accept the protocol of bone reconstruction and GBR. The surgical treatment was performed in several stages: preparation stage and the main one. During the treatment the following protocols were implemented: the extraction of the incisor, soft tissues plastic surgery (in order to restore the labial wall of the socket and close the post‑extraction wound), and a connective autogenic tissue augmentation from palatal and retromolar area. After having completed the preparation stage, the operated area was improved, which enabled us to insert an implant and to load it with the final crown. The final result, both in the range of the white and pink esthetic fully satisfied the patient and the medical team.

Hasła indeksowe: implant, ekstrakcja zęba siecznego przyśrodkowego, ekstrakcja zęba w szczęce w rejonie estetycznym, implant w strefie estetycznej, kosmetyka różowa, recesje dziąsłowe, implant obciążony pojedynczą koroną, augmentacja tkanek, augmentacja tkanki miękkiej, przeszczep tkanki łącznej z okolicy zatrzonowcowej, przeszczep tkanki łącznej z podniebienia, profil wyłaniania, profil wyłaniania korony, estetyka tkanek wokół implantu, recesje dziąsłowe, pokrycie recesji dziąsłowych

Key words: implant, central incisor extraction, maxillary tooth extraction in the esthetic area, implant in the esthetic area, pink cosmetics, gingival/gum recessions, implant loaded with a single crown, tissue augmentation, soft tissue augmentation, connective tissue graft from the palate, connective tissue graft from retromolar area, crown emergence profile, tissue esthetics around the implant, treatment of gingival recessions

PIŚMIENNICTWO

 1. Buser D, Martin W, Belser UC. Optimizing esthetics for implant restorations in the anterior maxilla: anatomic and surgical considerations. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004; 19(Suppl): 43-61.
 2. FuP-S, Wu Y-M, Tsai Ch-F i wsp. Immediate provisional restoration of a single-tooth implant in the esthetic zone: a case report. Kaohsiung J Med Sci. 2011; 27(2): 80-84.
 3. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P i wsp. The long-term efficacy of currently used dental implants: a review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac Implants. 1986; 1(1): 11-25.
 4. Martins da Rosa JC, Pértile de Oliveira Rosa AC, Fadanelli MAi wsp. Immediate implant placement, reconstruction of compromised sockets, and repair of gingival recession with a triple graft from the maxillary tuberosity: a variation of the immediate dentoalveolar restoration technique. J Prosthet Dent. 2014; 112(4): 717-722.
 5. Thoma DS, Mühlemann S, Jung RE. Critical soft-tissue dimensions with dental implants and treatment concepts. Periodontol 2000. 2014; 66(1): 106-118.
 6. Starch-Jensen T, Nielsen HB. Prosthetic rehabilitation of the partially edentulous atrophic posterior mandible with short implants (≤ 8 mm) compared with the sandwich osteotomy and delayed placement of standard length implants (> 8 mm): a systematic review. J Oral Maxillofac Res. 2018; 9(2): e2.
 7. Weigl P, Strangio A. The impact of immediately placed and restored single-tooth implants on hard and soft tissues in the anterior maxilla. Eur J Oral Implantol. 2016; 9(Suppl 1): S89-106.
 8. Sheikh Z, Hamdan N, Glogauer M. Post-extraction socket and ridge preservation. Oral Health. 2018.
 9. Kheur MG, Kantharia NR, Kheur SM i wsp. Three-dimensional evaluation of alveolar bone and soft tissue dimensions of maxillary central incisors for immediate implant placement: a cone-beam computed tomography assisted analysis. Implant Dent. 2015; 24(4): 407-415.
 10. MiyamotoY, Obama T. Dental cone beam computed tomography analyses of postoperative labial bone thickness in maxillary anterior implants: comparing immediate and delayed implant placement. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011; 31(3): 215-225.
 11. Marzadori M, Stefanini M, Mazzotti C i wsp. Soft-tissue augmentation procedures in edentulous esthetic areas. Periodontol 2000. 2018; 77(1): 111-122.
 12. Ziołecka B. Zabiegi odtwórcze z użyciem implantów a jakość życia. Poznań: Uniwersytet Medyczny, 2011; s. 3-14, 24, 59 [praca doktorska].
 13. Buser D, Chappuis V, Belser UC i wsp. Implant placement post extraction in esthetic single tooth sites: when immediate, when early, when late? Periodontol 2000. 2017; 73(1): 84-102.
 14. Levine RA, Huynh-Ba G, Cochran DL. Soft tissue augmentation procedures for mucogingival defects in esthetic sites. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29(Suppl): 155-185.
 15. Carnio J. Modified apically repositioned flap technique: a surgical approach to enhance donor sites prior to employing a laterally positioned flap. Int J Periodontics Restorative Dent. 2014; 34(3): 423-429.
 16. Wittneben JG, Buser D, Belser UC i wsp. Peri-implant soft tissue conditioning with provisional restorations in the esthetic zone: the dynamic compression technique. Int J Periodontics Restorative Dent. 2013; 33(4): 447-4
 17. Van der Weijden F, Dell’Acqua F, Slot DE. Alveolar bone dimensional changes of post-extraction sockets in humans: a systematic review. J Clin Periodontol. 2009; 36(12): 1048-1058.
 18. Del Fabbro M, Ceresoli V, Taschieri S i wsp. Immediate loading of postextraction implants in the esthetic area: systematic review of the literature. Clin Implant Dent Relat Res. 2015; 17(1): 52-70.
 19. Bertl K, Kukla EB, Albugami R i wsp. Timeframe of socket cortication after tooth extraction: A retrospective radiographic study. Clin Oral Implants Res. 2018; 29(1): 130-138.
 20. Romanos G. Strategie zachowania tkanek w celu zapewnienia długoczasowej stabilności tkanek miękkich i twardych. Periodont Implanty. 2015; 3: 167-174.
 21. Klein MO, Schiegnitz E, Al-Nawas B. Systematic review on success of narrow-diameter dental implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014; 29(Suppl): 43-54.
 22. Schiegnizt E, Al-Nawas B. Narrow-diameter implants: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Impl Res. 2018; 29(Suppl 16): 21-40.
 23. Lindhe J, Berglundh T. The interface between the mucosa and the implant. Periodontol 2000. 1998; 17: 47-54.
 24. Sculean A. Leczenie pojedynczych i mnogich recesji dziąsła z zastosowaniem zmodyfikowanego tunelu przesuniętego dokoronowo lub bocznie. Periodont Implanty. 2019; 4: 245-253.
 25. Dellavia C, Ricci G, Pettinari L i wsp. Human palatal and tuberosity mucosa as donor sites for ridge augmentation. Int J Periodontics Restorative Dent. 2014; 34(2): 179-186.
 26. Cook DR, Mealey BL, Verrett RG i wsp. Relationship between clinical periodontal biotype and labial plate thickness: an in vivo study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2011; 31(4): 345-354.
 27. Cordaro L, Sarzi Amadé D, Cordaro M. Clinical results of alveolar ridge augmentation with mandibular block bone grafts in partially edentulous patients prior to implant placement. Clin Oral Implants Res. 2002; 13(1): 103-111.
 28. CairoF, Nieri M, Pagliaro U. Efficacy of periodontal plastic surgery procedures in the treatment of localized facial gingival recessions. A systematic review. J Clin Periodontol. 2014; 41(Suppl 15): 44-62.
 29. Pietruski J. Zasady wykonywania i korygowania uzupełnień tymczasowych w czasie leczenia chirurgicznego. W: M. Pietruska, J. Pietruski. Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna. Wyd. 2. Lublin: Wyd. Czelej, 2014; s. 192-195.
 30. Fromovich O, Dada K, Parienté L i wsp. BLX: a new generation of self-drilling implants. Quintessence. 2019; special issue: 16-21, 25-33.
 31. Jones A. Technika socket shield z uniesieniem płata w strefie estetycznej. Periodont Implanty. 2019; 4: 277-284.
 32. Darby I, Chen ST, Buser D. Ridge preservation techniques for implant therapy. Int J Oral Maxillofac Implants. 2009; 24(Suppl): 260-271.
 33. Tan-Chu JHP, Tuminelli FJ, Kurtz KS i wsp. Analysis of buccolingual dimensional changes of the extraction socket using the „ice cream cone” flapless grafting technique. Int J Periodontics Restorative Dent. 2014; 34(3): 399-403.
 34. Cardaropoli D i wsp. Zmiany konturu tkanek miękkich w obrębie pojedynczych implantów wprowadzanych bezpośrednio po ekstrakcji i natychmiastowo uzupełnianych; badania kohortowe po 12 miesięcznym okresie obserwacji. Periodont 2015; 3: 187-193.
 35. Lin G-H, Chan H-L, Wang H-L. Effects of currently available surgical and restorative interventions on reducing midfacial mucosal recession of immediately placed single-tooth implants: a systematic review. J Periodontol. 2014; 85(1): 92-102.
 36. Joshi V, Gupta S. Immediate implant placement in anterior aesthetic region and assessment using cone-beam computed tomography scan technology. J Int Oral Health. 2015; 7(Suppl 2): 99-102.
 37. Jacobs R, Salmon B, Codari M i wsp. Cone beam computed tomography in implant dentistry: recommendations for clinical use. BMC Oral Health. 2018; 18(1): 88.
 38. Windisch P, Molnar B. Surgical management of gingival recession using autogenous soft tissue grafts. Clinical Dentistry Reviewed. 2019; 3(18).
 39. Tonetti MS, Jepsen S; Working Group 2 of the European Workshop on Periodontology. Clinical efficacy of periodontal plastic surgery procedures: consensus report of Group 2 of the 10th European Workshop on Periodontology. J Clin Periodontol. 2014; 41(Suppl 15): 36-43.
 40. Deeb GR, Golob Deeb J. Soft tissue grafting around teeth and implants. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2015; 27(3): 425-448.
 41. CooperLF, Raes F, Reside GJi wsp. Comparison of radiographic and clinical outcomes following immediate provisionalization of single-tooth dental implants placed in healed alveolar ridges and extraction sockets. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010; 25(6): 1222-1232.
 42. Deng F, Zhang H, Zhang Hi wsp. A comparison of clinical outcomes for implants placed in fresh extraction sockets versus healed sites in periodontally compromised patients: a 1-year follow-up report. Int J Oral Maxillofac Implants. 2010; 25(5): 1036-1040.
 43. Cosyn J, Hooghe N, De Bruyn H. A systematic review on the frequency of advanced recession following single immediate implant treatment. J Clin Periodontol. 2012; 39(6): 582-589.
 44. Kinaia BM, Shah M, Neely AL i wsp. Crestal bone level changes around immediately placed implants: a systematic review and meta-analyses with at least 12 months’ follow-up after functional loading. J Periodontol. 2014; 85(11): 1537-1548.
 45. ElianN, Cho S-Ch, Froum Si wsp. A simplified socket classification and repair technique. Pract Proced Aesthet Dent. 2007; 19(2): 99-104.
 46. Yeung SCH. Soft tissue biology and management in implant dentistry. W: I. Turkyilmaz (red.). Implant dentistry – a rapidly evolving practice, [s.l.] [s.n.] 2011; s. 365-378.
 47. Del Fabbro M, Ceresoli V, Taschieri Si wsp. Immediate loading of postextraction implants in the esthetic area: systematic review of the literature. Clin Implant Dent Relat Res. 2015; 17(1): 52-70.
 48. Trombelli L, Farina R, Marzola Ai wsp. Modeling and remodeling of human extraction sockets. J Clin Periodontol. 2008; 35(7): 630-639.