Uzupełnienie wrodzonego braku zawiązków stałych zębów siecznych bocznych w szczęce...

Uzupełnienie wrodzonego braku zawiązków stałych zębów siecznych bocznych w szczęce...

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 4: 26-39.

Uzupełnienie wrodzonego braku zawiązków stałych zębów siecznych bocznych w szczęce z użyciem implantów śródkostnych obciążonych pojedynczą koroną u pacjenta z oligodoncją. Dziewięcioletnie obserwacje. Opis przypadku.

Maciej Miczek

Streszczenie

Wrodzone braki zawiązków stałych zębów często występują u pacjentów (2-9% ludzi, populacja biała). Dla niektórych pacjentów stanowi to problem psychologiczny. Termin „oligodoncja” jest używany, gdy wada objawia się brakiem więcej niż 6 zębów podczas badania. Dysponujemy wieloma metodami leczenia tego typu wad. Z większością pacjentów pracujemy w interdyscyplinarnym zespole, złożonym ze specjalistów w dziedzinach ortodoncji, protetyki, chirurgii i innych. W piśmiennictwie można znaleźć zalecenia dotyczące leczenia, które zostały opracowane przez wielu badaczy w Europie i w innych krajach. W przypadku stosowania implantów stomatologicznych jako rodzaju leczenia należy zwrócić szczególną uwagę – jak sugeruje wielu klinicystów – na wiek pacjenta. Według nich pracę z implantami należy rozpocząć po okresie wzrostu i dojrzewania (starsi pacjenci). Implanty obciążone pojedynczą koroną, szczególnie w odcinku przednim szczęki, są zawsze ogromnym wyzwaniem. Nie tylko ze względu na statystykę przeżycia implantu, ale również ze względu na estetykę i trwałość. Obydwa czynniki są bardzo ważne dla naszych pacjentów. Dlatego też pacjent często wymaga leczenia przedoperacyjnego, aby uzyskać bardzo dobre warunki dla najlepszej pozycji implantu i profilu emergencji koron protetycznych. W celu uzyskania jak najlepszych efektów estetycznych oraz właściwych proporcji całego górnego łuku zębowego należy czasami zastosować inne rozwiązania, takie jak licówki i korony. Pozwalają one na zmianę proporcji zębów, ich wyglądu itp. Wszystko to składa się na jak najlepszy efekt końcowy w oczach pacjenta, który obserwuje i ostatecznie ocenia leczenie. W artykule przedstawiono 9-letnią obserwację po leczeniu oligodoncji u młodego mężczyzny, u którego zastosowano implanty obciążone pojedynczymi koronami w okolicy zębów siecznych bocznych w szczęce oraz licówki i most w łuku górnym.

 

Abstract

Congenital lack of teeth frequently occurs in patients (2-9% of humans, white population). For some patients lack of second teeth creates a psychological problem. We use the term oligodontia” when the defect presents the lack of more than 6 teeth during examination . We have a lot of protocols to treat this kind of defect. With most patients we work as an interdisciplinary team; orthodontic, prosthetic, surgeon and others. We can find in the literature some recommendations of protocols which are made by many researchers in Europe and other countries. In case we use dental implant as a kind of protocol and treatment we should pay much attention – as many clinicians suggest – to the patient’s age. In maxilla, according to the clinicians, working with implants should start after the period of growth and puberty (older patients). Implants loaded by single crown especially in anterior region of maxilla are always an extreme challenge. Not only because of success statistic of implant’s survival but also because of the esthetic and stable result. Both factors are very important for our patients. This is why, frequently, the patient needs pre-surgical treatment to achieve very good conditions for the best position of an implant and emergency profile for prosthetic’s crowns. For the best esthetic results and for proper harmony of the view of the whole upper arch, we should sometimes use other solutions like veneers and crowns. They help to change the proportion of teeth and their view etc. All these make the best final result for a patient who observers and finally evaluates the treatment. The article presents 9-years observation after treatment of oligodontia in a young man , with implants loaded by single crowns in the region of lateral incisors in maxilla and with prosthetic veneers and bridge in upper arch.

Hasła indeksowe: hipodoncja, oligodoncja, implant, korona protetyczna, licówki, implant obciążony pojedynczą koroną, most protetyczny, wynik odległy, implantoprotetyka, GBR, estetyczny wynik po leczeniu, brak zawiązków stałych zębów, brak zawiązków zębów siecznych bocznych w szczęce

Key words: hipodontia, oligodontia, implant, prosthetic crown, veneers, implant loaded with single crown, prosthetic bridge, remote result of treatment, implantoprosthetics, GBR, esthetic result after treatment, lack of second tooth buds, lack of lateral incisors in maxilla

Piśmiennictwo

1. Gregorczyk-Maga I i wsp. Protetyczne metody leczenia hipodoncji w wieku rozwojowym na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Nowa Stomatol. 2013; 4: 171-174.

2. Misch CE, Allesio RD, Mitsch-Dietsh F. Maxillary Partial Anodontia and Implant Dentistry, Oral Health. 2005; 8.

3. Lidral AC, Reising BC. The Role of MSX1 in Human Tooth Agenesis. J Dent Res. 2002; 81(4): 274-278.

4. Abu-Hussein M, Nezar W, Azzaldeen A. Managing congenitally missing lateral incisors with single tooth implants. Dent Oral Craniofac Res. 2016; 2(4): 318-324.

5. Holmes JD. Considerations in Dental Implant Placement in the Young Patient: A surgeon’s perspective. Seminars in Orthodontics. 2013 Vol.19 issue 1 p 24-36

6. Bohner L, Hanisch H, Kleinheinz J i wsp. Dental Implants in Growing Patients: a systematic review. Br J Oral Maxillofac Surg. 2019; 57(5): 397-406.

7. Hartlev J, Sandberg M, Jensen ASD i wsp. Multidisciplinary Treatment Intervention in 24 Patients with Oligodontia. A Case-Cohort Study. Int J Prosthodont. 2019; 32(1): 20-26.

8. Carmichael RP, Sándor GKB. Dental implants, growth of the jaws and determination of skeletal maturity. Altas Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2008; 16(1): 1-9.

9. Nieminen P, Arte S, Pirinen S i wsp. Gene defect in hypodontia: exclusion of MSX1 and MSX2 as candidate genes. Hum Genet. 1995; 96(3): 305-308.

10. Myśliwiec L. Leczenie implantoprotetyczne braku drugich siekaczy w szczęce. Rocz PAM. 2008; 54(2): 155-159.

11. Oesterle LJ, Cronin RL. Adult growth, aging and the single-tooth implant. Int J Oral Maxillofac Implants. 2000; 15(2): 252-260.

12. Forsberg CM, Eliasson S, Westergren H. Face height and tooth eruption in adults – a 20-year follow-up investigation. Eur J Orthod. 1991; 13(4): 249-254.

13. Jackson BJ, Slavin MJ. Treatment of Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors: An Interdisciplinary Approach. J Oral Implantol. 2013; 39(2): 187-192.

14. Attia S, Schaaf H, El Khassawna T i wsp. Oral Rehabilitation of Hypodontia Patients Using an Endosseous Dental Implant: Functional and Aesthetic Results. J Clin Med. 2019; 8(10): 1687.

15. Terheyden H, Wüsthoff F. Occlusal rehabilitation in patients with congenitally missing teeth – dental implants, conventional prosthetics, tooth autotransplants, and preservation of deciduous teeth – a systematic review. Int J Implant Dent. 2015; 1(1): 30.

16. Maiorana C, King P, Luthardt RG i wsp. Clinical and Radiographic Evaluation of a Small-Diameter Dental Implant Used for the Restoration of Patients with Permanent Tooth Agenesis (Hypodontia) in the Maxillary Lateral Incisor and Mandibular Incisor Regions: A 36-Month Follow-Up. Int J Prosthodont. 2016; 29(2):147-153.

17. Brook AH, Elcock C, Aggarwal M i wsp. Tooth dimensions in hypodontia with a known PAX9 mutation. Arch Oral Biol. 2009; 54(1): S57-62.

18. Filius MAP. Implant treatment for patients with severe hypodontia. Groningen: Rijksuniveristeit Groningen; 2018, s. 40.

19. Raviv E, Turcotte A, Harel-Raviv M. Short dental implants in reduced alveolar bone height. Quintessence Int. 2010; 41(7): 575-579.

20. Laskus Perendyk A, Zaremba M, Borakowska M. Emdogain in surgical treatment of periodontitis. Nowa Stomatol. 2000; 4: 40-45.

21. de Almeida RR, Morandini ACF, de Almeida-Pedrin Rr i wsp. A multidisciplinary treatment of congenitally missing maxillary lateral incisors: a 14-year follow-up case report. J Appl Oral Sci. 2014; 22(5): 465-471.

22. Créton M, Cune M, Verhoeven W i wsp. Implant Treatment In Patients with Severe Hypodontia: A Retrospective Study. J.Oral Maxillofac Surg. 2010; 68(3): 530-538.

23. Pini NP, De-Marchi LM, Gribel BF i wsp. Digital analysis of anterior dental esthetic parameters in patients with bilateral maxillary lateral incisor agenesis. J Esthet Restor Dent. 2013; 25(3): 189- 200.

24. Sweeney IP, Ferguson JW, Heggie AA i wsp. Treatment outcomes for adolescent ectodermal dysplasia patients treated with dental implants. IJPD. 2005; 15(4): 241-248.

25. Terheyden H, Wüsthoff F. Occlusal rehabilitation in patients with congenitally missing teeth – dental implants, conventional prosthetics, tooth autotransplants, and preservation of deciduous teeth – a systematic review. Int J Implant Dent. 2015; 1(1): 30.

26. Pini NIP, Marchi LM, Pascotto RC. Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors: Update on the Functional and Esthetic Parameters of Patients Treated with Implants or Space Closure and Teeth Recontouring. Open Dent J. 2015; 8: 289-294.

27. Belser UC, Schmid B, Higginbottom F i wsp. Outcome analysis of implant restorations located in antherior maxilla. A review of recent literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2004; 19: 30-42.

28. Kiliaridis S, Sidira M, Kirmanidou Y i wsp. Treatment options for congenitally missing lateral incisors. Eur J Oral Implantol. 2016; 9(1): S5-24.

29. Filius M. Long‐term implant survival, peri‐implant health and prosthetics in oligodontia. Clin Oral Implants Res. 2017; 28(14): 32-32.

30. Samee N, Detzen L, Toupenay S i wsp. PR630: Quantitative evaluation of relative bone volume in patients with oligodontia. J Clin Periodontol. 2018; 45(S19): 336-337.

31. Machado M, Wallace Ch, Austin B i wsp. Rehabilitation of ectodermal dysplasia patients presenting with hypodontia: outcomes of implant rehabilitation part 1. J Prosthodon Res. 2018; 62(4): 473-478.

32. Cocchetto R, Kritzler K, Kritzler U i wsp. Updated and extended literature review: Topical Review Damned if we do and Damned if we don’t. Adverse Effects of Implants in the Combined Orthodontic-Restorative Treatment of Maxillary Lateral Incisor Agenesis. Review of an Esthetic Dilemma. Online: https://www.researchgate.net/publication/319782828_Updated_and_extended_literature_review_Topical_Review_Damned_if_we_do_and_Damned_if_we_don_t_Adverse_Effects_of_Implants_in_the_Combined_Orthodontic-Restorative_Treatment_of_Maxillary_Lateral_Incisor (dostęp: 9.06.2020).

 

poprzedni artykuł