Akcja: Rekomendacja

Akcja: Rekomendacja
Opublikowano dnia : 11.08.2020

Bądź bohaterem swojej własnej historii

Napisz w kilku zdaniach, w jaki sposób Magazyn Stomatologiczny wpłynął na Twoją pracę zawodową
i odbierz bon kwotowy o wartości 40 zł do wykorzystania na www.czelej.com.pl.
Treść rekomendacji wyślij na adres e-mail: marketing@czelej.com.pl.


REGULAMIN AKCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się akcja: „Akcja Rekomendacja” w dalszej części Regulaminu zwany „Akcją”.
2. Organizatorem Akcji jest: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin; NIP: 712-24-12-888, REGON: 431091919, KRS: 0000027988. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Akcja odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej poprzez Magazyn Stomatologiczny, stronę www oraz inne kanały komunikacji.
4. Akcja trwa do 31 października 2020 roku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI
1. Udział w Akcji jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Akcja przeznaczona jest dla obecnych lub byłych Prenumeratorów Magazynu Stomatologicznego.
3. Uczestnik może działać w ramach Akcji wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, wykorzystując własny adres e-mailowy albo numer telefonu, podany podczas składania zamówienia prenumeraty Magazynu Stomatologicznego.
4. Przystępując do Akcji Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego rekomendacja jest jego własnością i twórczością.
5. Uczestnik przesyłający rekomendację na adres e-mail: marketing@czelej.com.pl wyraża zgodę na jej wykorzystanie w celach marketingowych wraz z podanym imieniem.

III. REALIZACJA AKCJI
1. Udział w Akcji następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: marketing@czelej.com.pl kilku zdań rekomendacji, w jaki sposób Magazyn Stomatologiczny wpłynął na pracę zawodową Uczestnika.
2. Rekomendacje będą zbierane do 31 października 2020 roku.
3. Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną rekomendację.
4. Przesłanie rekomendacji zostanie nagrodzone bonem kwotowym o wartości 40 zł do wykorzystania na www.czelej.com.pl. Bon kwotowy może być zrealizowany przy zamówieniu na kwotę minimum 100 zł. Ilość bonów jest ograniczona do 50 szt. Bon można wykorzystać w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Bony będą przekazywane poprzez kontakt e-mailowy.

IV. NAGRODY
1. Fundatorem nagród w Akcji jest Wydawnictwo Czelej.
2. Nagrodą jest bon kwotowy o wysokości 40 zł. Warunki jego wykorzystania opisane zostały powyżej.
3. Bon nie podlega zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.
4. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzoną Akcją.

V. DANE OSOBOWE
1. Podanie przez Uczestnika dane osobowe (imię i adres e-mail) jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.
2. Uczestnicy Akcji poprzez przystąpienie do udziału w niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z: ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679). Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy kierować w terminie 7 dni roboczych od chwili jej zakończenia, w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Czelej, Dział Marketingu, ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin.
2. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: marketing@czelej.com.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.
5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).