Naczelna Izba Lekarska odpowiada Prezesowi NFZ w sprawie kontraktów dla stomatologów

Naczelna Izba Lekarska odpowiada Prezesowi NFZ w sprawie kontraktów dla stomatologów

Naczelna Izba Lekarska, pismem z dn. 8 czerwca 2020 roku, odpowiada Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. W swoim stanowisku Autorzy pisma podkreślają, iż "destrukcyjny wpływ epidemii na realizację umów jest już tak znaczny, że uniemożliwia wykonanie umów tegorocznych", a co za tym idzie wnioskują o ponowne uregulowanie zasad rozliczeń, przynajmniej na okres 12 najbliższych miesięcy.

Członkowie Prezydium NIL podkreślają, iż proponowane przez NFZ zmiany nie wpłyną znacznie na rozliczanie kontraktów, gdyż "koszty udzielania świadczeń i utrzymania gabinetów w czasie trwającej pandemii koronawirusa wzrosły niepomiernie". Dodatkowo na kiepską sytuację w stomatologii wpływają Zalecenia MZ odnośnie ilości pacjentów przyjmowanych w gabinecie (obecne obowiązuje limit jednego pacjenta na godzinę) oraz niska wycena świadczeń.

"Jeśli Fundusz zamierzał uaktualnić refundację kosztu utrzymania gabinetu stomatologicznego w warunkach zwiększonego reżimu sanitarnego, udzielanych a niefinansowanych przez Fundusz teleporad i zmniejszonej zgodnie z Zaleceniami MZ liczby zabiegów poprzez wycenę punktową świadczeń najniżej punktowanych, to musiałaby to być zmiana rzędu kilkuset procent, a nie - jak w projekcie – o 10% w przypadku świadczeń udzielanych dorosłym i 6,6% w przypadku świadczeń udzielanych dzieciom [...]". 

Naczelna Izba Lekarska negatywnie opiniuje również propozycję zmiany współczynnika korygującego w odniesieniu do  świadczeń udzielonych kobietom w ciąży i połogu z 1,2 na 1,1 w okresie epidemii. Zdaniem autorów stanowiska pogarszanie finansowania, a tym samym dostępu do świadczeń dla ww. grupy pacjentów, jest niezrozumiałe. 

Wątpliwości budzi także wybiórcze objęcie współczynnikami tylko wybranych procedur (nadal niejasna pozostaje sytuacja ortodoncji). Autorzy pisma podkreślają również, iż "z projektowanego przepisu zobowiązującego dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu nie wynika, aby umowy miały być aneksowane co do kwoty maksymalnego zobowiązania. Wobec powyższego, poza ryczałtem godzinowym dla zakresu świadczeń pomocy doraźnej wszelkie zaprojektowane zmiany dotyczą taryfikacji świadczeń w obrębie niezmienionej całkowitej kwoty kontraktu. Nie znajduje wiec uzasadnienia twierdzenie o „zwiększeniu finansowania” zawarte w pkt 1 OSR". 

W opinii Wiceprezesa NIL "[...] zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ogranicza się liczbę możliwych przyjęć, co wobec zwiększonych kosztów utrzymania reżimu sanitarnego prowadzi do sytuacji, gdy refundacja wizyty stomatologicznej nie pokrywa nawet podstawowych kosztów. Odmawia się finasowania teleporad, a tych było i jest dużo, gdyż pacjenci, którzy z powodu limitu nie mogą być przyjęci wymagają porody zdalnej. W szczególnie trudnej sytuacji są gabinety szkolne: zakaz działalności jest zniesiony, ale rozpoczynają się wakacje. Ponad wszelka wątpliwość nie uda im się wypracować kontraktu tegorocznego. [...] żaden z lekarzy dentystów nie chce rezygnować z leczenia pacjentów w ramach świadczeń gwarantowanych, w szczególności z leczenia dzieci, ale nie można zaakceptować sytuacji, w której koszty udzielania świadczeń będą przewyższały przychody z tytułu umów".


Pełna treść oświadczenia dostępna na stronie: https://nil.org.pl/aktualnosci/4879-stanowisko-podjete-przez-pnrl-w-dniu-8-czerwca-2020-r

Opinia Wiceprezesa NIL odnośnie Zarządzenia Prezesa NFZ: https://nil.org.pl/aktualnosci/4880-zarzadzenie-prezesa-nfz-dotyczace-stomatologii