Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych - przegląd i porównanie dostępnych rozwiązań

Protezy typu overdenture osadzone na implantach za pomocą precyzyjnych elementów retencyjnych - przegląd i porównanie dostępnych rozwiązań

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 5: 38-40
Katarzyna Dębińska, Michał Dębiński

Streszczenie
W związku ze starzeniem się społeczeństwa obserwujemy coraz większą ilość pacjentów bezzębnych w gabinetach stomatologicznych. U wielu z nich, chcąc poprawić jakość i komfort życia z protezami całkowitymi, należy rozważyć możliwości leczenia implantoprotetycznego. Bardzo dobrze akceptowanym rozwiązaniem są protezy typu overdenture, wsparte na dwóch lub większej ilości implantów. W pracy omówiono najbardziej popularne rodzaje tego typu uzupełnień.

Abstract
Nowadays we can observe that the society is aging, that is why there are much more toothless patients in dental offices. As dentists, we want to improve their comfort and quality of life, so we have to think more about different than traditional options, such as implant retained prosthetics. Overdenture retained on two or more implants are a very good solution. The article discusses the most popular of these kind of restorations.

Hasła indeksowe: bezzębie, implant, proteza typu overdenture
Key words: overlay denture, dental implants, dental restoration

PIŚMIENNICTWO
1. Sobolewska E i wsp. Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku. Protet. Stomatol. 2009; 59(1): 47-51.
2. Duda M i wsp. Metody rehabilitacji bezzębia w oparciu o leczenie implantoprotetyczne – pełne stałe rekonstrukcje łuków zębowych lub overdenture. Implantol. Stomatol. 2014; 5(1): 28-35.
3. MacEntee M. Mandibular overdentures retained by a bar on two implants need less aftercare and costs less then overdentures retained by two bars on three implants or by ball attachments on two implants. J. Evid. Based. Dent. Pract. 2008; 8(2): 76-77.
4. Kubiak W, Grodecki P. Niektóre elementy precyzyjne stosowane w protetyce stomatologicznej- przegląd piśmiennictwa- część I i II. Protet Stomatol. 1998; 48: 17-26.
5. Biesaga RK. Protetyka stomatologiczna w teorii i praktyce. Protezy całkowite oraz protezy overdenture. Łódź: Bestom, 2005.
6. Ruchała-Tyszler A, Loster B. Zastosowanie protez typu overdenture wspartych na wszczepach zębowych u pacjentów bezzębnych – przegląd piśmiennictwa. Implantoprotetyka. 2007; 4(29), 38-42.
7. Trakas T i wsp. Attachment systems for implant retained overdentures: a literature review. Implant. Dent. 2006; 15(1): 24-34.
8. Chladek G, Wrzuś-Wieliński M. The evaluation of selected attachment systems for implant-retained overdenture based on retention characteristics analysis. Acta Bioeng. Biomech. 2010; 12(3): 75-83.
9. Okoński P, Mierzwińska-Nastalska E. Ocena wydolności żucia u pacjentów użytkujących dolne protezy typu overdenture wsparte na wszczepach śródkostnych - obserwacje pięcioletnie. Implantoprotetyka. 2004; 2: 2-6
10. Walton J.N., Ruse N.D.: In vitro changes in clips and bars used to retain implant overdentures. J. Prosthet. Dent., 1995, 74, 5, 482-489.
11. Walasik-Cholewa A. Komputerowe projektowanie uzupełnień́ stałych w systemie CAD/CAM, Mag. Stomatol. 2010; 2: 12-16.
12. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna. Wyd. VI. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2008.
13. Wasiluk G i wsp. Proteza typu overdenture z koronami teleskopowymi jako elementami retencyjnymi, wsparta na uzębieniu resztkowym i wszczepie dentystycznym. Opis przypadku. Protet. Stomatol. 2013; 63(4), 272-280
14. Dobosz P. Protezy teleskopowe na implantach - opis 2 przypadków. Implant Stomat. 2011; 3: 30-34.