Uniwersytet Medyczny w Lublinie poszukuje Kierownika Katedry Stomatologii Zintegrowanej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie poszukuje Kierownika Katedry Stomatologii Zintegrowanej

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasił ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

Wśród wymienianych warunków wymaganych do kandydatów są:

  • Posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora.
  • Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego.
  • Preferowane posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej i stomatologii wieku rozwojowego.
  • Posiadanie znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej.
  • Preferowane posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną.
  • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
  • Pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowana jest Katedra.

Wymagane dokumenty należy przesłać do dnia 09.12.2019 r. na adres:

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (budynek TBV, II piętro, pok. 208)
ul. Chodźki 19
20-093 Lublin

Szczegóły oferty: tutaj.