W 2024 roku wydamy na stomatologię prawie 16 mld zł

W 2024 roku wydamy na stomatologię prawie 16 mld zł
Opublikowano dnia : 07.08.2019

Według szacunków PMR zaprezentowanych w najnowszym raporcie „Rynek usług stomatologicznych w Polsce 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024”, w 2018 r. rynek usług stomatologicznych w Polsce osiągnął wartość 10,5 mld zł, po wzroście pod względem wartości o 8% w porównaniu do roku 2017. PMR prognozuje, że w latach
2019-2024 wartość rynku będzie rosła w tempie około 7% rocznie, w wyniku czego w 2024 r. wydamy na usługi stomatologiczne 15,6 mld zł.

Problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry ograniczają rynek

Wzrost rynku usług stomatologicznych w 2018 r. był nieco słabszy niż w roku 2017, co wynikało w dużej mierze z niższych niż zakładano pierwotnie nakładów na publiczną opiekę zdrowotną w zakresie stomatologii. Ostatecznie ich dynamika wyniosła 0%, zamiast prognozowanych wcześniej przez NFZ 3%. Czynnikiem ograniczającym wzrost były również rosnące problemy z kadrą medyczną i wydłużające się kolejki oczekujących na usługi – również w segmencie prywatnym.

 

Rynek usług stomatologicznych rośnie dzięki wydatkom prywatnym

Ze względu na stagnację wydatków publicznych na stomatologię, wzrost wartości rynku odbył się zatem w całości w segmencie prywatnym, który rozwijał swoją ofertę oraz i wspierany był rosnącym zainteresowaniem Polaków takimi usługami. Popyt wspierany był przez dobrą sytuację makroekonomiczną (dalsze przyspieszenie wzrostu PKB w ujęciu realnym do 5,1%), co jest kluczowe w przypadku usług stomatologicznych. Rynek stomatologiczny w 2018 r. konsolidował się, co jest objawem dobrej sytuacji w sektorze. W analizowanym okresie nie wpłynęło to na erozję cen. Wskaźnik CPI osiągnął najwyższy poziom wśród usług medycznych – 4% i był dużo wyższy niż CPI dla całej gospodarki.

Rynek uslug stomatologicznych1 

Coraz lepsze prognozy dla stomatologii

W kolejnych latach prognozowane jest stopniowe spowolnienie wzrostu PKB, jednakże dynamika wzrostu PKB nadal będzie kształtować się na poziomie powyżej 2,8% r/r w całym horyzoncie prognozy. Jest to o 0,3 p.p. wyżej niż prognozowaliśmy na początku 2018 r. Dlatego też ogólna prognoza dla rynku dentystycznego ulega podwyższeni w stosunku do prognoz z 2018 r.

PKB napędzane będzie głównie przez konsumpcję prywatną (wspieraną przez rosnące płace oraz niskie bezrobocie), jak również przez inwestycje. Poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych (m.in. wzrost dochodów rozporządzalnych, czy też wyżej wspomniany wzrost płac i niskie bezrobocie) przyczynią się do zwiększenia wydatków na usługi stomatologiczne. Ponadto, pozytywne odzwierciedlenie mogą mieć również istniejące i nowo wprowadzane programy rządowe m.in. rozszerzenie programu 500+, czy też program „trzynasta emerytura”.

 

Po latach wzrostów, w końcowych latach prognozy spodziewane jest utrzymywane się tempa inflacji ogólnej na stałym poziomie (około 2,3% r/r). Rosnące ceny w gospodarce, w połączeniu z wyższymi wynagrodzeniami w sektorze zdrowia oraz silną presją popytową na prywatne usługi stomatologiczne, wynikającą z polepszających się warunków życia ludności, przyczynią się do dalszych wzrostów wskaźnika cen usług stomatologicznych (według naszych prognoz o 3-4% rocznie) i tym samym wpłyną pozytywnie na wartość rynku usług dentystycznych. Dodatkowym czynnikiem wspierającym w szczególności przyszłe wydatki publiczne na leczenie stomatologiczne jest zapowiadane zwiększenie udziału w PKB wydatków na ochronę zdrowia. Warto zaznaczyć, że wzrost rynku odbędzie się pomimo tendencji spadkowych w rozpowszechnieniu próchnicy.

Warto zaznaczyć, że obecnie potencjał rynku nie jest w pełni wykorzystywany – czynnikami ograniczającymi wzrost jest brak wystarczająco wysokiej korekty wycen dla świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży i brak korekty dla innych świadczeń stomatologicznych. Zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, utrzyma się problem niedoboru kadr i ograniczone możliwości specjalizacji. Nie wpłynie to pozytywnie na wzrost udzielania coraz bardziej skomplikowanych (i droższych) usług na większą skalę.

Rynek uslug stomatologicznych2

AUTOR

Monika Stefańczyk, Pharma and Healthcare Business Unit Director PMR Ltd.

  1. stefanczyk@pmrcorporate.com

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Katarzyna Żychoń, Marketing Director PMR Ltd.

  1. zychon@pmrcorporate.com
  2. +48 12 34 05 135