Szybkie rozszerzanie szczęki (RME) u dorosłej pacjentki – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Andrzej Świrski, Katarzyna Olszewska, Anna Sękowska, Małgorzata Partyka, Izabella Dunin-Wilczyńska


Leczenie zaburzeń wzrostu szczęki w wymiarze poprzecznym u pacjentów dorosłych utrudnia skostnienie szwu podniebiennego i szwu skrzydło¬wo-podniebiennego, które w miarę dojrzewania zwiększają swój opór na ekspansję. Współczesna ortodoncja nie określa jednoznacznie górnej granicy wieku, do której można jeszcze skutecznie rozsuwać szew podniebienny metodą ortodontyczną. Wśród ortodontów dość powszechny jest pogląd, iż rozsuwanie szwu podniebiennego po 16. roku życia bez zabiegu chirurgicznego może być nieskuteczne i obarczone ryzykiem powikłań, jednak w piśmiennictwie zdania są podzielone.
Autorzy przedstawili przypadek 30-letniej pacjentki z wadą klasy II z towarzyszącym zwężeniem szczęki i nasilonymi stłoczeniami w obu łukach zębowych, leczonej metodą szybkiego rozszerzania szczęki bez wspomagania chirurgicznego.
szew podniebienny, zwężenie szczęki, szybkie poszerzanie szczęki, dorośli

Rapid maxillary expansion in adult patient – case description
Andrzej Świrski, Katarzyna Olszewska, Anna Sękowska, Małgorzata Partyka, Izabella Dunin-Wilczyńska


Treatment of disturbances in lateral growth of the maxilla in adult patients makes ossification of the palatal and pterygoid-palatal sutures difficult. These sutures increase their resistance to expansion as maturity progresses. Modern orthodontics does not unequivocally determine the upper age limit to which it is still possible to effectively widen the palatal suture using orthodontics. Among orthodontists there is quite a widespread opinion that widening of the palatal suture after the sixteenth year of life without surgery may be ineffective and is burdened with the risk of complications. Opinions, however, are divided in the literature. The authors describe a case of a 30-year-old female patient with Class II malocclusion with associated narrowing of the maxilla and increased intensity of crowding in both dental arches. She was treated using the method of rapid maxillary expansion without additional surgery.
palatal suture, narrowing of maxilla, rapid maxillary expansion, adults