Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

Comparison of methods for introducing data in the existing software on the market for dental offices  and dental clinics
Dariusz Paliga, Justyna Stasieńko, Marek Matczak

Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza czterech aplikacji (Prodentis, SmartDental, Estomed i MeDinci) w zakresie metod wprowadzania danych. W pracy wyspecyfikowano rodzaje danych najczęściej wprowadzanych do dokumentacji stomatologicznej oraz określono metody wprowadzania takich danych. Przeprowadzono badania wskazanych aplikacji pod kątem stwierdzenia możliwości wpisania wyspecyfikowanych danych określonymi metodami. Wyniki badań przedstawiono tabelarycznie oraz szczegółowo omówiono ich aspekty.

Abstract
The subject of the study is a comparative analysis of four applications (Prodentis, SmartDental, Estomed and MeDinci) in terms of input methods. Types of data usually introduced into the dental records have been specified and the methods for introducing such data  have been determined. The research of indicated applications for statements of possibility to enter specified data by means of the determined methods has been conducted. The results of the study are presented in tabular form and discussed in detail aspects of them.
 
Hasła indeksowe: system informatyczny, wprowadzanie danych, rozpoznanie, dokumentacja stomatologiczna
Key words: information system, data input, diagnosis, medical records

PIŚMIENNICTWO
1. http://www.prodentis.com.pl/
2. https://www.software-clinic.pl/
3. http://estomed.pl/demo/
4. https://medinci.pl/

ARTYKUŁ W WOLNYM DOSTĘPIE
Porównanie metod wprowadzania danych Porównanie metod wprowadzania danych