Dekoronacja

jako postępowanie zalecane w leczeniu pacjentów z postępującą pourazową infrapozycją zębów siecznych szczęki
Magda Goworowska-Truchan, Katarzyna Emerich, Paweł Plakwicz

Resorpcja wymienna wraz z współistniejącą ankylozą to najczęstsze powikłanie ciężkich urazów zębów stałych, takich jak zwichnięcie całkowite (wybicie), zwichnięcie częściowe w postaci intruzji oraz zwichnięcie boczne. Utrata żywotności włókien ozębnej może nasilać resorpcję cementu i zębiny powodowaną przez osteoklasty. Zresorbowana zębina jest zastępowana kością wytworzoną przez osteoblasty. Powikłania pojawiające się w wyniku tego procesu u dzieci i młodzieży obejmują zaburzenia estetyczne objawiające się brakiem harmonii w łuku zębowym z powodu nieprawidłowej pozycji zęba (infrapozycja zęba) oraz ortodontyczne – z powodu skrócenia długości łuku zębowego, zahamowania pionowego wzrostu kości wyrostka zębodołowego i związanego z tym przechylania się zębów sąsiednich. Aby uniknąć wymienionych późnych następstw urazów, ząb objęty ankylozą należy poddać odpowiedniemu leczeniu. Leczenie takie powinno być przewidywalne i pozwolić na zachowanie wysokości, szerokości oraz ciągłości wyrostka zębodołowego, ułatwiając przyszłą rehabilitację protetyczną z ograniczeniem potrzeby augmentacji kości wyrostka zębodołowego.

Dekoronacja
Fotografia wewnątrzustna 15-letniej pacjentki, która w wieku 10 lat doznała urazu zęba 21Leczony endodontycznie ząb 21 znajduje się w infrapozycji w stosunku do sąsiednich zębów (linia dziąsłowa 4 mm powyżej linii kontralateralnego zęba 11, brzeg dziąsłowy zęba 21 był uprzednio nadbudowany materiałem złożonym). Widoczne zaburzenia przebiegu girlandy dziąsłowej i wysokości brodawek międzyzębowych medialnie i dystalnie w stosunku do zęba 21.
 
Decoronation of tooth as a recommended procedure in the treatment of patients with progressive post traumatic infrapositioning of maxillary incisors – review of the literature

Replacment root resorption together with coexistent ankylosis are the most common complications of severe trauma to permanent teeth, such as total avulsion, partial displacement in the form of intrusion and lateral luxation. Loss of vitality of periodontal ligament may exacerbate resorption of cementum and dentine caused by osteoclasts. The resorbed dentine is replaced by bone formed by osteoblasts. Complications appearing as a result of this process in children and youth include aesthetic disturbances appearing as a lack of harmony in the dental arch as a result of irregular positioning of the tooth (infraposition of tooth) and orthodontics – as a result of shortening the length of the dental arch, retardation of the vertical growth of bone of the dental alveolus associated with tilting of neighbouring teeth. In order to avoid the mentioned late sequelae, the ankylosed tooth should be appropriately treated. This treatment should be anticipated and it should allow for maintenance of the height, width and continuity of the alveolar bone, allowing for facilitation of future prosthetic rehabilitation with limitation of the need of bone augmentation of the dental alveolus.


Artykuł ukazał się w nr. 2/2016 MS
KUP ARTYKUŁ