Ocena zaburzeń czynności układu stomatognatycznego u dzieci z zespołem Downa leczonych w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
 

Ewa Szklarska i Elżbieta Radwańska

Wstęp. Jedną z cech zespołu Downa jest ogólne osłabienie mięśni, które w układzie stomatognatycznym manifestuje się wysuwaniem języka i nawykowym otwieraniem ust, co wpływa na mimikę twarzy, a także upośledza czynności ssania, żucia, połykania, oddychania i mowy.

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników leczenia ortodontycznego 139 dzieci z Zespołem Downa.

Materiał i metody. Analizie poddano dzieci z trisomią 21 leczone w Krakowskiej Poradni Stomatologicznej w wieku od 1 miesiąca życia do 13 lat. Badaniem objęto 139 dzieci, 63 dziewczęta i 76 chłopców, o różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Rehabilitacja była prowadzona średnio przez 30 miesięcy według opracowanego w poradni modelu. Oceniano czynność ssania, żucia, połykania oraz tor oddychania za pomocą opracowanej przez autorkę klinicznej skali punktowej.

Wyniki. Pod wpływem rehabilitacji ustno-twarzowej zmniejszyła się liczba dzieci z zaburzeniami badanych czynności, nie obserwowano zaburzeń o dużym stopniu nasilenia. Najlepsze efekty rehabilitacji obserwowano u niemowląt i dzieci do lat 3.

Wnioski. W wyniku rehabilitacji ustno-twarzowej stwierdzono istotną statystycznie poprawę czynności ssania, żucia, połykania oraz toru oddychania u dzieci z zespołem Downa. 

zespół Downa, ssanie, żucie, połykanie

Summary

Introduction. One of the features of Down’s Syndrome is generalised muscular weakness that manifests itself in the stomatognathic system by protrusion of the tongue and habitual opening of the mouth which influences mimical facial movements and also impairs the functions of sucking, chewing, swallowing, breathing and speech. Aim of study. The aim of the study was to evaluate the results of orthodontic treatment of 139 children with Down’s syndrome.

Materials and methods. Children between the ages of one month and thirteen years were treated at the Cracow Dental Clinic. The study involved 139 children, 63 girls and 76 boys, with various degrees of mental impairment. Rehabilitation was carried out over a mean period of thirty months according to a model developed at the clinic. Evaluation was made of the functions of sucking, chewing, swallowing and pattern of breathing with the help of a clinical point scale worked out by the author.

Results. Under the influence of orofacial rehabilitation there was a reduction in the number of children with disturbances in the functions studied. No disturbances of a great level of severity were observed. The best effects of rehabilitation were observed in infants and children up to three years of age.

Conclusions. There was found to be a statistically significant improvement in the functions of sucking, chewing, swallowing and pattern of breathing in Down’s syndrome children as a result of orofacial rehabilitation.

Down’s syndrome, sucking, chewing, swallowing